วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา GE1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication
3 หน่วยกิต เวลาเรียน ในชั้นเรียน 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง
กรอบความคิด
ท่ามกลางยุคการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นสื่อกลาง หรือเป็นเครื่องมือหลักในอันที่จะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์แขนงต่างๆได้อย่างหลากหลาย ทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใน การใช้เสาะแสวงหาความรู้ในสาขาอื่น และ แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล
การจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยผ่านแหล่งการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น การเรียนรู้ในชั้นเรียน การฝึกปฎิบัติในห้องปฎิบัติการภาษา การฝึกสื่อสารจริงกับขาวต่างชาติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาผู้รู้ การค้นคว้าในห้องสมุด และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกต่างๆ
คำอธิบายรายวิชา (course description)
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การกล่าวลา การขอและการให้ข้อมูล การให้คำแนะนำ การแสดงความรู้สึกต่างๆ การพูดคุยเกี่ยวกับอากาศ การถามและการบอกทาง การนัดหมาย การถามราคาและต่อรองราคาสินค้า ถามความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ (เกี่ยวกับคน เกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ต่างๆ อาหาร) รวมทั้ง การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนหรือปัญหาในที่ทำงาน และพูดคุยหาแนวทางในการแก้ไข การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และในการดำรงชีวิต เป็นต้น
This course develops skills in listening and speaking for basic communication in various situations, e.g. greeting, introduction, thanking, apologizing, parting, asking for and giving information, suggestion, expressing feelings, talking about weather, asking for and giving directions, making appointments, talking about prices and bargaining, giving and asking for opinions (about people, things, places, food, etc.). In addition, discussing problems arising at university and at work and negotiating plausible solutions, experiences in studying, working, and living are also focused.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)
1. ใช้ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ Being able to listen and converse in English communication to transfer and exchange information and opinions with other peoples in daily life situations.
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้ Being able to get retrieved information from various learning sources
3. สรุปสาระสำคัญและนำเสนอความคิดทางด้านการพูดการเขียน Being able to make key concepts and give presentations through speaking and writing.
4. อธิบาย เล่าเรื่อง ในการนำเสนอได้ Being able to make use of explanatory and technological skills on presentation
5. มุ่งมั่นและรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะทางภาษา Being purposeful and accountable for lifelong English language skills improvement
หนังสืออ้างอิง (References)
Frazier, Laurie and Robin Mills. (1998). NorthStar: Focus on Listening and Speaking. Addison Wesley Longman, Inc.
Gordon, Deborah, Andrew Harper and Jack C. Richards. (1997). Developing Tactics
for Listening: Teacher’s Book . Oxford: Oxford University Press.
Gordon, Deborah, Andrew Harper and Jack C. Richards. (1997). Expanding Tactics for Listening: Teacher’s Book. Oxford: Oxford University Press.
Gordon, Deborah, Andrew Harper and Jack C. Richards. (1997). Developing Tactics
for Listening: Teacher’s Book . Oxford: Oxford University Press.
Jack C. Richards. (1997). Developing Tactics for Listening: Teacher’s Book . Oxford: Oxford University Press.
Richards, Jack C, David Bycina and Sue B. Aldcorn. (1995). New Person to Person:
Communicative Speaking and Listening Skills. Oxford: Oxford University Press.
Richards, Jack C. (1997) New Interchange Workbook 1: English for International
Communication. Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, Jack C. and M.N. Long (1987).Breakthrough Book 1,2,3. Oxford: Oxford
University Press
Richards, Jack C. and others. (1995). New Person to Person. Oxford: Oxford
University Press.
ประยงค์ กลั่นฤทธิ์และคณะ. (2542). ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น. กรุงเทพฯ: บริษัทคอนฟอร์มจำกัก.
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. (2546).. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น. กรุงเทพฯ.